Deleting the MySQL database

Deleting the MySQL database